Zniżka 5%
 • Obniżka

Rachunkowość dla ciebie - rachunkowość od podstaw

 • Autor: Piotr Szczypa (red.)
 • ISBN: 9788375565607
 • EAN: 9788375565607
 • Wydawnictwo: CeDeWu
 • Wydanie: Rok wydania: 2013, oprawa: broszurowa
 • Strony: Strony: 348, Format: 16,5x23,5 cm
W książ­ce tej au­to­rzy przed­sta­wi­li w jak naj­pro­strzy spo­sób pod­sta­wo­we za­gad­nie­nia ra­chun­ko­wo­ści fi­nan­so­wej.Ra­chun­ko­wość ja­ko swo­isty ,,ję­zyk bi­zne­su" po­win­na być zro­z
44,00 zł
41,90 zł

Produkt chwilowo niedostępny

 • bezpieczeństwo zakupów bezpieczeństwo zakupów
 • wysyłka już od 6,90zł wysyłka już od 6,90zł
W książ­ce tej au­to­rzy przed­sta­wi­li w jak naj­pro­strzy spo­sób pod­sta­wo­we za­gad­nie­nia ra­chun­ko­wo­ści fi­nan­so­wej.Ra­chun­ko­wość ja­ko swo­isty ,,ję­zyk bi­zne­su" po­win­na być zro­zu­mia­ła nie tyl­ko przez do­świad­czo­nych w sys­tem ra­chun­ko­wo­ści me­na­dże­rów ale tak­że przez po­cząt­ku­ją­cych pra­cow­ni­ków, przed­się­bior­ców, uczniów oraz stu­den­tów.Dzie­ki tej książ­ce zdo­bę­dziesz nie tyl­ko wie­dzę ale tak­że prak­tycz­ne umie­jęt­no­ści przy­dat­ne w ży­ciu za­wo­do­wym, mię­dzy in­ny­mi:- roz­róż­nia­nie skład­ni­ków ma­jąt­ku i źró­deł fi­nan­so­wa­nia ma­jąt­ku,- roz­róż­nia­nie kosz­tów i przy­cho­dów,- ewi­den­cjo­no­wa­nie ope­ra­cji go­spo­dar­czych,- prze­pro­wa­dze­nie in­wen­ta­ry­za­cji,- usta­le­nie wy­ni­ku fi­nan­so­we­go,- spo­rzą­dze­nie ele­men­tów spra­woz­da­nia fi­nan­so­we­go i wie­le in­nych.Po­nad­to, atu­tem tej pu­bli­ka­cji jest to, że do wszyst­kich ćwi­czeń za­miesz­czo­ne są roz­wią­za­nia.Dzię­ki te­mu mo­żesz na każ­dym eta­pie zdo­by­wa­nia no­wej wie­dzy i umie­jęt­no­ści spraw­dzić swo­je po­stę­py.
CeDeWu
9788375565607
Nowy produkt

Komentarze

Napisz swoją opinię

Rachunkowość dla ciebie - rachunkowość od podstaw

 • Autor: Piotr Szczypa (red.)
 • ISBN: 9788375565607
 • EAN: 9788375565607
 • Wydawnictwo: CeDeWu
 • Wydanie: Rok wydania: 2013, oprawa: broszurowa
 • Strony: Strony: 348, Format: 16,5x23,5 cm
W książ­ce tej au­to­rzy przed­sta­wi­li w jak naj­pro­strzy spo­sób pod­sta­wo­we za­gad­nie­nia ra­chun­ko­wo­ści fi­nan­so­wej.Ra­chun­ko­wość ja­ko swo­isty ,,ję­zyk bi­zne­su" po­win­na być zro­z

Napisz swoją opinię